Hållbarhet

Golf & Companies
Hållbarhet i sex steg

Hållbarhetsfrågan är en större och viktigare fråga än bara för ett par år sedan. Branschföreningen Golf & Co har valt att ta fram riktlinjer inom sex olika områden som fungerar som både ett hjälpmedel och som rekommendationer för våra medlemsföretag. Transporter – Kläder – Arbetsvilkor – Metaller – Förpackningar – Återvinning. Tillsammans med Golfförbundet har vi 2019 dessutom, för första gången, genomfört ett återvinningsprojekt.

Transporter

Vi följer Sveriges åkeriföretags lista över godkända transportföretag.

 • Genom Fair transport har Sveriges Åkeriföretag tillsammans med Transportföretagen samlat hela transportbranschen för att ta ansvar för hållbara transporter.
 • Tanken är enkel: Köper du en Fair Transport i framtiden köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter och öppet redovisar samt tar ansvar för ständiga förbättringar.
 • Fair Transport ska garantera en hållbar affär, både för den som säljer och köper transporter men även för slutkunden som köper det som transporterats. Detta innebär att transportsäljande företag levererar ett hållbarhetslöfte som påvisas genom löpande uppföljning.

Kläder

Vi följer upphandlingsmyndighetens lista över farliga kemikalier och i steg ett fokuserar på följande områden:

 • Mjukgörare
 • Formaldehyd
 • Vattenavvisande behandlingar
 • Metaller i färdigbehandlat skinn och läder
 • Tungmetaller i färg som är allergi- och cancerframkallande

Läs mer på www.upphandlingsmyndigheten.se

Arbetsvillkor

Arbetsrättsliga villkor enligt ILO:s kärnkonventioner

 • Villkoren syftar till att säkerställa att tillverkaren har en effektiv riskhantering avseende arbetares rättigheter enligt ILO:s kärnkonventioner i sin egen verksamhet och i leveranskedjan hos de underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.
 • ILO:s åtta kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering samt föreningsfrihet och organisationsrätt.
 • Lika lön för lika arbete oavsett kön. Diskriminering vid anställning och yrkesutövning.
 • I de fall då ILO:s kärnkonventioner strider mot nationell lagstiftning ska leverantören vidta skäliga åtgärder för att efterleva de internationella bestämmelserna.
 • Att erbjuda fördelaktiga arbetsvillkor och arbetsförhållanden kan innebära att företaget blir mer attraktivt, varumärket stärks och konkurrenskraften ökar.

Metaller

Minska användningen av, för att på sikt helt avstå:

 • Tungmetaller
 • Sällsynta metaller
 • Politiskt känsliga metaller
 • Kvicksilver, kadmium, arsenik och bly
 • Samt att ställa krav på leverantören att de ska ha spårbara metaller i sin produktion.

Förpackningar

 • Minimera användandet av förpackningsmaterial som plast och kartong.
 • Återanvända eget material till förpackning.
 • Om plast måste förekomma – använd bioplast.
 • Bioplast tillverkas av biologiskt framställda råvaror, som exempelvis stärkelse från majs, socker eller cellulosa. Bioplast kan delas upp i två olika kategorier. Den ena delen är biologiskt nedbrytbart plast, medan det handlar om att råvaran som plasten är gjord av är förnyelsebar eller gjord av något biomaterial. Bioplast som är nedbrytbart omvandlas till koldioxid och vatten under processen.

Återvinning

 • Skapa förutsättningar för att kunna återvinna de olika fraktionerna/avfall som uppstår.
 • Ta ansvar för att det egna avfallet återvinns på rätt sätt.
 • Producentansvarspåverkan.
 • Tydlighet vart du som person och er verksamhet står i återvinningsfrågan.
 • Ge rätt information och hjälp för personal och kunder.
 • Ta hjälp av lokala återvinningsbolag för den egna återvinning.